رضا بنفشه خواه از بازی در «نیسان آبی» متاسف شده است.

رضا بنفشه خواه از بازی در «نیسان آبی» متاسف شده است.