حوادث رکنا: یک دزد در مشهد به سرقت گلدان بیرون در آپارتمان دست زد.

حوادث رکنا: یک دزد در مشهد به سرقت گلدان بیرون در آپارتمان دست زد.