یک مرد ژاپنی ۱۱۳ ساله ژاپنی موفق به دریافت عنوان پیرترین فرد زنده جهان از سوی گینس شد.

یک مرد ژاپنی ۱۱۳ ساله ژاپنی موفق به دریافت عنوان پیرترین فرد زنده جهان از سوی گینس شد.