پزشکان و پرستاران پاکستانی به دلیل نبود تجهیزات محافظتی در بیمارستان‌ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

پزشکان و پرستاران پاکستانی به دلیل نبود تجهیزات محافظتی در بیمارستان‌ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند.