فیلمی از گرم کردن و به اصطلاح، آفتاب گرفتن پروانه‌ها را مشاهده می‌کنید.

فیلمی از گرم کردن و به اصطلاح، آفتاب گرفتن پروانه‌ها را مشاهده می‌کنید.