«استروید سیتی» ساخته وس اندرسون در عین حال که دستانی ساده دارد، اما در عین حال درک آن کار سختی است.

«استروید سیتی» ساخته وس اندرسون در عین حال که دستانی ساده دارد، اما در عین حال درک آن کار سختی است.