روحانی و جهانگیری، دفتر ریاست جمهوری را تحویل رئیسی دادند.

روحانی و جهانگیری، دفتر ریاست جمهوری را تحویل رئیسی دادند.