محمود فکری، سرمربی نساجی گفت: ما در تمرینات، همیشه آیتم‌های شوتزنی را به شکل جدی دنبال می‌کنیم و روی این تاکتیک کار کرده‌ایم.

محمود فکری، سرمربی نساجی گفت: ما در تمرینات، همیشه آیتم‌های شوتزنی را به شکل جدی دنبال می‌کنیم و روی این تاکتیک کار کرده‌ایم.