تردد در جاده کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال به سمت مازندران دقایقی پیش ممنوع شد.

تردد در جاده کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال به سمت مازندران دقایقی پیش ممنوع شد.