منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در شهر اصفهان خبر دادند.

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در شهر اصفهان خبر دادند.