– معاون سازمان حج و زیارت – لغو کامل عمره در سال ۱۴۰۲ را تکذیب کرده است و عودت هزینه کامل پرداخته شده از شنبه ۲۸ بهمن‌ماه آغاز می‌شود.

– معاون سازمان حج و زیارت – لغو کامل عمره در سال ۱۴۰۲ را تکذیب کرده است و عودت هزینه کامل پرداخته شده از شنبه ۲۸ بهمن‌ماه آغاز می‌شود.