یکی از باشگاه های لیگ برتری که گفته می شود چند بازیکن مشکوک به کرونا دارد تمرینات خود را تا چند روز لغو کرد.

یکی از باشگاه های لیگ برتری که گفته می شود چند بازیکن مشکوک به کرونا دارد تمرینات خود را تا چند روز لغو کرد.