آمریکا ۱۰ شرکت را در ارتباط با صادرات نفت ایران تحریم کرد

آمریکا ۱۰ شرکت را در ارتباط با صادرات نفت ایران تحریم کرد