مردم ترکیه در شرایطی امروز به پای صندوق‌های رای رفته‌اند که تصمیم آن‌ها نه تنها در تعیین سرنوشت‌شان نقش مهمی بازی می‌کند، بلکه چشم‌های زیادی در منطقه و دیگر نقاط جهان نیز خیره به نتیجه بازی است….

مردم ترکیه در شرایطی امروز به پای صندوق‌های رای رفته‌اند که تصمیم آن‌ها نه تنها در تعیین سرنوشت‌شان نقش مهمی بازی می‌کند، بلکه چشم‌های زیادی در منطقه و دیگر نقاط جهان نیز خیره به نتیجه بازی است.