وزارت دفاع جمهوری آذربایجان می‌گوید که هدف عملیات نظامی این کشور، بیرون راندن تشکیلات مسلح ارمنستان از قلمرو جمهوری آذربایجان است.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان می‌گوید که هدف عملیات نظامی این کشور، بیرون راندن تشکیلات مسلح ارمنستان از قلمرو جمهوری آذربایجان است.