قلیه مـاهی یکی از غذا‌های محلی بسیار لذیذ و معروف اسـتـان بوشهر است که با یک بار امتحان کردن آن طوری طرفدارش می‌شوید که دیگر نمی‌توانید از آن بگذرید….

قلیه مـاهی یکی از غذا‌های محلی بسیار لذیذ و معروف اسـتـان بوشهر است که با یک بار امتحان کردن آن طوری طرفدارش می‌شوید که دیگر نمی‌توانید از آن بگذرید.