استان مازندران روزی بدون فوتی کرونایی را تجربه کرد.

استان مازندران روزی بدون فوتی کرونایی را تجربه کرد.