مدیران استقلال با الکس نوری برای هدایت استقلال به توافقات اولیه رسیده‌اند.

مدیران استقلال با الکس نوری برای هدایت استقلال به توافقات اولیه رسیده‌اند.