ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.