در دوران کرونا و بحران مالی مردم، ثروت میلیاردر‌های آمریکایی سیر صعودی داشت.

در دوران کرونا و بحران مالی مردم، ثروت میلیاردر‌های آمریکایی سیر صعودی داشت.