وزیر خارجه فنلاند روز جمعه تاکید کرد این کشور قوانین خود را برای جلب رضایت ترکیه تغییر نخواهد داد.

وزیر خارجه فنلاند روز جمعه تاکید کرد این کشور قوانین خود را برای جلب رضایت ترکیه تغییر نخواهد داد.