اقتصادنیوز: بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت خودروهای برقی در هفته‌های اخیر است.

اقتصادنیوز: بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت خودروهای برقی در هفته‌های اخیر است.