اردبیل – نکاحی، کارآفرین برتر اردبیل گفت: فناوری یووی فرآیند توسعه‌یافته در صنعت چاپ است که نیاز به حمایت دارد.

اردبیل – نکاحی، کارآفرین برتر اردبیل گفت: فناوری یووی فرآیند توسعه‌یافته در صنعت چاپ است که نیاز به حمایت دارد.