مهندسان دانشگاه MIT رکورد جدیدی برای انتقال داده بین ماهواره و زمین ثبت کردند.

مهندسان دانشگاه MIT رکورد جدیدی برای انتقال داده بین ماهواره و زمین ثبت کردند.