برخی از فمینیست‌های رادیکال معتقدند زنان در طول تاریخ تحت ستم مردان بوده‌اند و این ستم در رابطۀ جنسی نیز نمود آشکاری دارد؛ بنابراین زنان باید از ازدواج یا هر گونه رابطۀ جنسی با مردان حذر کنند!…

برخی از فمینیست‌های رادیکال معتقدند زنان در طول تاریخ تحت ستم مردان بوده‌اند و این ستم در رابطۀ جنسی نیز نمود آشکاری دارد؛ بنابراین زنان باید از ازدواج یا هر گونه رابطۀ جنسی با مردان حذر کنند!