-علم اقتصاد ثابت کرده که رابطه خطی بین دستمزد و تورم بسیار ضعیف و ضمن اینکه برای بیکار شدن کارگران اثرات بسیار کمی دارد.

-علم اقتصاد ثابت کرده که رابطه خطی بین دستمزد و تورم بسیار ضعیف و ضمن اینکه برای بیکار شدن کارگران اثرات بسیار کمی دارد.