به دلیل سرمای شدید ناشی از بارش برف و یخبندان فعالیت بیشتر مدارس استان مرکزی غیرحضوری و در فضای شاد انجام می شود.

به دلیل سرمای شدید ناشی از بارش برف و یخبندان فعالیت بیشتر مدارس استان مرکزی غیرحضوری و در فضای شاد انجام می شود.