نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید با فضا مناسب برای انسجام و یکپارچگی بیشتر بین مردم طی روزهای باقی مانده تا انتخابات، زمینه را برای برگزاری یک انتخابات باشکوه فراهم کنیم….

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید با فضا مناسب برای انسجام و یکپارچگی بیشتر بین مردم طی روزهای باقی مانده تا انتخابات، زمینه را برای برگزاری یک انتخابات باشکوه فراهم کنیم.