فریدون جیرانی با اشاره به تأثیر فضای مجازی در رسانه‌های تخصصی سینمایی تأکید کرد که شرایط جدید باعث شد تا بسیاری از نشریات تعطیل شوند و اندک نشریه‌های تخصصی نیز در اقلیت قرار بگیرند که میزان تأثیرگذاری‌شان در سینما به حداقل رسید….

فریدون جیرانی با اشاره به تأثیر فضای مجازی در رسانه‌های تخصصی سینمایی تأکید کرد که شرایط جدید باعث شد تا بسیاری از نشریات تعطیل شوند و اندک نشریه‌های تخصصی نیز در اقلیت قرار بگیرند که میزان تأثیرگذاری‌شان در سینما به حداقل رسید.