رییس فراکسیون ورزش مجلس از ورود این فراکسیون ورزش به موضوع فساد در ورزش خبر داد و گفت: به واقع باید دست واسطه گران و دلالان از بدنه ورزش قطع شود این در حالی است که این دلالان و واسطه گران کم هم نیستند و باید اقدام مناسبی در این رابطه صورت پذیرد….

رییس فراکسیون ورزش مجلس از ورود این فراکسیون ورزش به موضوع فساد در ورزش خبر داد و گفت: به واقع باید دست واسطه گران و دلالان از بدنه ورزش قطع شود این در حالی است که این دلالان و واسطه گران کم هم نیستند و باید اقدام مناسبی در این رابطه صورت پذیرد.