معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در اجرای طرح اصلاح یارانه آرد بحث فوریت مطرح بود،گفت: در حوزه روغن نباتی کمبودی نداریم و ذخایر کالاهای اساسی نیز کافی است….

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در اجرای طرح اصلاح یارانه آرد بحث فوریت مطرح بود،گفت: در حوزه روغن نباتی کمبودی نداریم و ذخایر کالاهای اساسی نیز کافی است.