شاپور عظیمی، فریدون جیرانی را نمونه موفق فیلمسازی می‌داند که کارش را با فیلمنامه‌نویسی آغاز کرده و معتقد است اصغر فرهادی بیش از اینکه فیلمساز خوبی باشد، فیلمنامه‌نویس خوب و متبحری است….

شاپور عظیمی، فریدون جیرانی را نمونه موفق فیلمسازی می‌داند که کارش را با فیلمنامه‌نویسی آغاز کرده و معتقد است اصغر فرهادی بیش از اینکه فیلمساز خوبی باشد، فیلمنامه‌نویس خوب و متبحری است.