فعالان جبهه فرهنگی انقلاب صحنه آرایی جدید جبهه حق و باطل را تشریح کردند.

فعالان جبهه فرهنگی انقلاب صحنه آرایی جدید جبهه حق و باطل را تشریح کردند.