خبرنگار اعزامی صداوسیما حین عبور رئیسی با فریادهایش توجه حاضرین را جلب کرد.

خبرنگار اعزامی صداوسیما حین عبور رئیسی با فریادهایش توجه حاضرین را جلب کرد.