کاویان عبداللهی در گفتگو با بورس تابناک اظهار داشت: عدم وعده وزارت صمت در واگذاری دو غول خودرو سازی، صنعت خودرو را در هاله ای از ابهام فرو برده است به طوری که شاهد هستیم ورود نقدینگی در این گروه بورسی کاهش یافته است….

کاویان عبداللهی در گفتگو با بورس تابناک اظهار داشت: عدم وعده وزارت صمت در واگذاری دو غول خودرو سازی، صنعت خودرو را در هاله ای از ابهام فرو برده است به طوری که شاهد هستیم ورود نقدینگی در این گروه بورسی کاهش یافته است.