اکونومیست، نشریه انگلیسی، طرحی که جو بایدن را در حال فرو رفتن در چاه نشان می‌دهد برای طرح روی جلد خود برگزیده است.

اکونومیست، نشریه انگلیسی، طرحی که جو بایدن را در حال فرو رفتن در چاه نشان می‌دهد برای طرح روی جلد خود برگزیده است.