مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال گذشته خبر داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سالجاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد….

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال گذشته خبر داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سالجاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد.