هواپیمای ایران ایر که حامل رئیس قوه قضاییه بود به دلیل شرایط بد جوی تهران به صورت اضطراری در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.

هواپیمای ایران ایر که حامل رئیس قوه قضاییه بود به دلیل شرایط بد جوی تهران به صورت اضطراری در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.