نجف یکی از مهم‌ترین مقصدها سفر شیعیان است. نجف در جنوب عراق قرار دارد و مسافران زیادی برای سفر به آن از هواپیما استفاده می‌کنند.

نجف یکی از مهم‌ترین مقصدها سفر شیعیان است. نجف در جنوب عراق قرار دارد و مسافران زیادی برای سفر به آن از هواپیما استفاده می‌کنند.