در دیدار تیم‌های اتحاد کلبا و الوصل تصمیم جنجالی داور مسابقه با واکنش تند مجیدی همراه شد.

در دیدار تیم‌های اتحاد کلبا و الوصل تصمیم جنجالی داور مسابقه با واکنش تند مجیدی همراه شد.