امیر سرتیپ دوم رسولی در دیدار با جانبازان، رزمندگان و خانواده‌های شهدا با اشاره به ارزش دفاع مقدس در نظام جمهوری اسلامی ایران و تفاوت آن با دیگر جنگها، گفت: حرکت جهادی رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس ریشه در باور‌های قرآنی و دینی دارد….

امیر سرتیپ دوم رسولی در دیدار با جانبازان، رزمندگان و خانواده‌های شهدا با اشاره به ارزش دفاع مقدس در نظام جمهوری اسلامی ایران و تفاوت آن با دیگر جنگها، گفت: حرکت جهادی رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس ریشه در باور‌های قرآنی و دینی دارد.