فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این نیرو آماده انجام هر نوع مأموریتی است، گفت: امروز در بعد رزمی، تحرک نزاجا به ۷۰ الی ۹۵ درصد رسیده است، در حوزه رزهی تمام ادوات شنیدار به صورت کنسرواسیون در آمده و آماده انجام هرنوع مأموریتی است….

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این نیرو آماده انجام هر نوع مأموریتی است، گفت: امروز در بعد رزمی، تحرک نزاجا به ۷۰ الی ۹۵ درصد رسیده است، در حوزه رزهی تمام ادوات شنیدار به صورت کنسرواسیون در آمده و آماده انجام هرنوع مأموریتی است.