امیر دریادار «شهرام ایرانی»: در مورد حضور ایران در دریای سرخ و ادعاهای رژیم صهیونیستی نیز باید بگویم که به نظر می‌رسد آنها در خواب عمیقی بوده‌اند و خیلی دیر از خواب بیدار شدند، حضور ما در دریای سرخ چیز جدیدی نیست….

امیر دریادار «شهرام ایرانی»: در مورد حضور ایران در دریای سرخ و ادعاهای رژیم صهیونیستی نیز باید بگویم که به نظر می‌رسد آنها در خواب عمیقی بوده‌اند و خیلی دیر از خواب بیدار شدند، حضور ما در دریای سرخ چیز جدیدی نیست.