سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی: امروز می‌توانید در سواحل مدیترانه قدم بزنید و قدرت اسلام را ببینید.

سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی: امروز می‌توانید در سواحل مدیترانه قدم بزنید و قدرت اسلام را ببینید.