امیر شاطری: دشمن یکبار با جنگ سخت در دوران دفاع مقدس، سپس با جنگ نرم، بار دیگر با تحریم‌ها و اکنون در بُعد پنجم در قلل ما در حال نفوذ است.

امیر شاطری: دشمن یکبار با جنگ سخت در دوران دفاع مقدس، سپس با جنگ نرم، بار دیگر با تحریم‌ها و اکنون در بُعد پنجم در قلل ما در حال نفوذ است.