سجاد برنجی فرماندار ملارد به عنوان فرماندار نمونه استان در حوزه اقتصادی انتخاب شد.

سجاد برنجی فرماندار ملارد به عنوان فرماندار نمونه استان در حوزه اقتصادی انتخاب شد.