فرماندار مشگین‌شهر بر برگزاری انتخابات سالم در این حوزه انتخابیه تاکید کرد و گفت: در اجرای انتخابات نباید دین خود را فدای دنیای دیگران بکنیم….

فرماندار مشگین‌شهر بر برگزاری انتخابات سالم در این حوزه انتخابیه تاکید کرد و گفت: در اجرای انتخابات نباید دین خود را فدای دنیای دیگران بکنیم.