فرماندار بهارستان خبر داد: ۳۳ نانوایی مورد تشویق قرار گرفته است
فرماندار بهارستان خبر داد: ۳۳ نانوایی مورد تشویق قرار گرفته است

فرماندار بهارستان از اجرای‌ طرح تشویق نانوایی های بهارستان خبر داد. به گزارش شهریاریها، مجتبی خانجانی در این خصوص گفت: با بررسی های انجام شده توسط کارشناسان و گشت های بازرسی از ۱۲۰ نانوایی ۳۳ نانوایی که هیچ گونه تخلفی از لحاظ بهداشتی، کم فروشی، گران فروشی، و استفاده از افزودنی های غیر مجاز نداشته […]

فرماندار بهارستان از اجرای‌ طرح تشویق نانوایی های بهارستان خبر داد.
به گزارش شهریاریها، مجتبی خانجانی در این خصوص گفت: با بررسی های انجام شده توسط کارشناسان و گشت های بازرسی از ۱۲۰ نانوایی ۳۳ نانوایی که هیچ گونه تخلفی از لحاظ بهداشتی، کم فروشی، گران فروشی، و استفاده از افزودنی های غیر مجاز نداشته اند و مورد تشویق قرار گرفتند.
بهارستان ما

وی افزود: با توجه به فروش روزانه، سهمیه این نانوایی ها از ۲۰ کیسه تا ۹۰ کیسه افزایش پیدا کرده است.

فرماندار بهارستان گفت: این بازرسی ها در شهرستان ادامه دارد و در صورت تخلف یا عدم تخلف موردل تشویق و تنبیه قرار می گیرند