حدود دو ماه است که بخش عراقی هور العظیم دچار آتش‌سوزی شده و در حال حاضر دود آتش‌سوزی ناشی از این حریق روزانه در هویزه و دشت آزادگان وجود دارد و حتی به اهواز هم رسیده است….

حدود دو ماه است که بخش عراقی هور العظیم دچار آتش‌سوزی شده و در حال حاضر دود آتش‌سوزی ناشی از این حریق روزانه در هویزه و دشت آزادگان وجود دارد و حتی به اهواز هم رسیده است.