تعداد زیادی از ebikes (دوچرخه‌های برقی) را دیده‌ایم که به‌عنوان خودروهای دو چرخ عرضه شده‌اند. اکنون به لطف ژاسک اسکوپینسکی از لهستان مدل‌های نشسته و ایستاده‌ای از اسکوترهای برقی طراحی شده‌اند که مختص حمل بار هستند و امضای وی را در بر دارند….

تعداد زیادی از ebikes (دوچرخه‌های برقی) را دیده‌ایم که به‌عنوان خودروهای دو چرخ عرضه شده‌اند. اکنون به لطف ژاسک اسکوپینسکی از لهستان مدل‌های نشسته و ایستاده‌ای از اسکوترهای برقی طراحی شده‌اند که مختص حمل بار هستند و امضای وی را در بر دارند.